ภาษาอังกฤษ กับ อนาคตของไทยใน ASEAN

รัฐบาล. โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปี พ.ศ. 2555 หรือ ค.ศ. 2012                 เป็นปีแห่งการใช้ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน เรียกว่า “English-Speaking Year 2012” โดยให้โรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการทั้งระบบกว่า 30,000 แห่งทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนอย่างเข้มข้นตลอดปี และให้ใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนกันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน ระหว่างนั้นก็จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชน ตลอดจนสังคมไทยโดยรวมให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 และให้พลเมืองไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ. บทความนี้นำเสนอเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล                         และเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อชีวิตและอนาคตของพลเมืองไทยในฐานะพลเมืองอาเซียน    นับแต่นี้เป็นต้นไปและตลอดไป

cartoon000210

ขอบคุณข้อมูล : http://blog.eduzones.com/wigi/81880

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s