ปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย

ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า สิ่งที่ประเทศไทยต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือองค์ความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับในอาเซียนยังเป็นรองมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ผลสำรวจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนใน 44 ประเทศทั่วโลก     ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษนานาชาติ พบว่าไทยมีทักษะการใช้ภาษาอันดับ 42 ขณะที่ประเทศมาเลเซีย พัฒนาก้าวขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 9 ส่วนอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 34 และเวียดนามอยู่ใน อันดับ 39   ขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีทักษะภาษาอังกฤษของเด็กเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน

เมื่อเทียบสัดส่วนคนที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในไทยกับประเทศในอาเซียน พบว่าคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือ ประชากรประมาณ 6.5 ล้านคน ซึ่งเป็นรองมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในขณะที่สิงคโปร์ นั้นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่ใช้             ภาษาอังกฤษมากที่สุดในอาเซียน

5256-attachment

ขอบคุณข้อมูล :http://www.krobkruakao.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s