โครงสร้างรายวิชา

youtube                       google                         พสว                          สพม11

 

โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ   รหัสวิชา อ30218   

             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ      ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555    

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                   เวลา 40  ชั่วโมง/ภาคเรียน

         ครูผู้สอน นางสาวกาญจนา ดำวงศ์

อัตราส่วนคะแนน ก่อนสอบ = สอบกลางภาค : หลังสอบกลางภาค : สอบปลายภาค  =  35:10: 35 : 20

 

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จำนวน (ชั่วโมง)

คะแนนการประเมิน

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน

เครื่องมือ

เกณฑ์

กำหนดส่ง

K

P

A

1-5 Conver-

sation

1.นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ   ที่เหมาะสมกับตนเอง

2. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและ  นอกสถานศึกษา และผลจากการฝึกทักษะ

9

10

5

5

-ทำข้อสอบ/ แบบทดสอบ เกี่ยวกับบทสนทนา

-ข้อสอบ

-แบบฝึกหัด

-ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่5

6-10

Error 1.นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ          ที่เหมาะสมกับตนเอง

2. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและ           นอกสถานศึกษา และผลจากการฝึกทักษะ

9

10

3

2

-ข้อสอบ/ แบบทดสอบแบบ Error -ข้อสอบ

-แบบฝึกหัด

 

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 10
               สรุปทบทวนภาพรวม(สอบกลางภาค)  

2

10

       
11-15 Vocab-ulary 1.นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ        ที่เหมาะสมกับตนเอง

2. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและ      นอกสถานศึกษา และผลจากการฝึกทักษะ

9

10

3

2

-ทำข้อสอบ / แบบทดสอบ วัดความรู้เรื่องคำศัพท์ -ข้อสอบ

-แบบฝึกหัด

 

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 15
16-19 Reading passage

 

1.นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ      ที่เหมาะสมกับตนเอง

2. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและ       นอกสถานศึกษา และผลจากการฝึกทักษะ

9

10

5

5

-ทำข้อสอบ / แบบทดสอบ วัดความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน

-วัดความรู้ใน

แบบ Cloze-test

-ข้อสอบ

-แบบฝึกหัด

 

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 19

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบปลายภาค)

2

20

         

รวมทั้งภาคเรียน

40

70

16

14        

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s