เทคนิคการทำข้อสอบ Reading

youtube                       google                         พสว                          สพม11

 ที่มาข้อมูล : http://www.unigang.com/Article/9700

เทคนิคการทำข้อสอบ Reading

         Reading  comprehension  (ความเข้าใจในการอ่าน)   ใน Reading  Part  จะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่เป็นการอ่านสื่อต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ข้อความจากหนังสือพิมพ์  ,  พจนานุกรม  , แผนภูมิ , ตาราง  ,การพยากรณ์อากาศ , ฉลากยา  เป็นต้น  การอ่านข้อความประเภทนี้    ต้องใช้ทักษะการอ่านแบบ  skim  คือ  การกวาดตาอย่างเร็วๆ  เพื่อดูข้อมูลทั่วๆไป และ  scan  คือ   การกวาดตาอย่างเร็วๆ  เพื่อหาจุดมุ่งหมายที่ต้องการ

ส่วนที่สอง  เป็นการอ่านเนื้อเรื่องความยาวประมาณ  10-20  บรรทัด  แต่ละเรื่องจะมีคำถาม                เรื่องละ  6-9  ข้อ  ขึ้นอยู่กับความยาวและความยากง่ายของเนื้อเรื่อง  คำถามที่จะปรากฏอยู่ในข้อสอบอ่าน      จะมีคำถามหลักดังนี้

1.  ถาม  title  หรือ  topic  (ชื่อเรื่อง) , main  idea  (ความคิดหลักของเรื่อง)  วิธีการตอบคำถามประเภทนี้สามารถใช้เทคนิคในกรหาคำตอบได้ดังนี้
–  ใช้วิธี  skim  และ  scan  คือการกวาดตาอย่างรวดเร็ว  เพื่อหาคำซ้ำๆ  ในเรื่อง                         ซึ่งเป็นคำที่ซ้ำๆ ที่อยู่ในกลุ่มคำที่น่าจะสัมพันธ์กัน  นำมาประมวลรวมกันเพื่อรวมเป็นหัวเรื่องหรือแนวคิดหลักของเรื่อง
  –  ถ้าเนื้องเรื่องที่อ่านมีเพียง  1-2  ย่อหน้า  ให้อ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของย่อหน้าแรก  เพราะปะโยคแรกและประโยคสุดท้ายของแต่ละย่อหน้า  มักจะเป็นประโยคที่มี  main  idea  แล้วนำประโยคที่อ่านมาประมวลความคิด  เพื่อหาความคิดหลักของเรื่อง

ถ้าเนื้อเรื่องที่อ่านมีตั้งแต่  3 ย่อหน้าขึ้นไป  ให้อ่านย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้าย  เพราะย่อหน้าแรกมักจะเป็นคำนำ  และย่อหน้าสุดท้ายมักจะเป็นสรุป            ซึ่งจะทำให้เราสามารถจับใจความหลักของเนื้อเรื่องที่เราอ่านได้
2.  ถาม  pronoun  reference  นั่นก็คือคำถามประเภท  “it”  line…..refers  to….                                     คิดว่าคงเคยเจอบ่อยๆ  เลยใช่ไหมคะ  เทคนิคการทำข้อสอบประเภทนี้มี  2  วิธีค่ะ  คือ

–  ถ้าข้อสอบถามถึงคำประเภท  เช่น  he , she , they , we , this , that , there , these , those , one , such , the above  เราต้องใช้วิธีการ  backward  คือ  ถอยหลังกลับไปอ่านในประโยคก่อนหน้านี้            1-2  ประโยค  ถ้าไม่เจออาจจะถอยไปประโยคที่  3  แต่โอกาสที่จะถอยไป  3 ประโยค  หรือเกินกว่านี้มีน้อยมากค่ะ  เพราะตามหลักของการเขียนจะไม่อ้างอิงหลายประโยค  เพราะอาจทำให้         ผู้อ่านสับสน

  ถ้าข้อสอบถามถึงคำประเภท  เช่น  the  following , as follows , bello , like , in this  following                เราต้องใช้วิธีการ  forward  คือ  อ่านต่อไปอีก 1-2  ประโยค  ก็จะได้คำตอบค่ะ

 –  ถ้าข้อสอบถามถึง  it ให้ดูให้ดีว่า  it  ตัวนี้จะใช้วิธี  backward  หรือ  forward     ถ้าโจทย์ให้ประโยคแบบ  it + to be  (is , am , are , was , were)  +  adj.  +  to  V.  เช่น  It  is  dangerous  to  use  this  drug.  ให้ใช้วิธี  forward  คือ  เดินหน้ามาจาก  it  คำตอบก็คือ  to  V.  ในที่นี้ก็คือ  to  use  this  drug.  เพราะประโยคแบบนี้เป็นการ  Rewrite  มาจาก  To  use  drug  is  dangerous.  แล้วเราก็เอา  it          มาแทน  subject  ของประโยค  คือ  To  use  drug  ค่ะ  (ตั้งสติทำความเข้าใจให้ดีๆ นะคะ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s