การทำข้อสอบ Cloze Test

youtube                       google                         พสว                          สพม11

 ที่มาข้อมูล : http://www.thaigoodview.com/node/42444

เคล็ดลับการทำข้อสอบ Cloze Test

ในการทำข้อสอบ Cloze Test ผู้ออกข้อสอบต้องการวัดความรู้เรา 3 หัวข้อ

1.Meaning Coherence ความสัมพันธ์ทางความหมาย    

ลักษณะของข้อสอบ Cloze Test แบบ Multiple Choices
ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ
1.เนื้อเรื่อง (Passage) อาจจะแบ่งเป็นหลายย่อหน้า แล้วแต่ความยาวของ                                                           เนื้อเรื่อง     โดยภายในเนื้อเรื่องมีคำหรือข้อความที่บางตอนถูกเว้นไว้
2. ตัวเลือก ( Multiple Choices) มีจำนวน 4 ตัวเลือก แต่มีเพียง 1 ตัวเลือกที่ถูกต้อง

วิธีทำข้อสอบ Cloze Test
 มีขั้นตอนดังนี้ 

1.อ่านเนื้อเรื่องเพื่อสำรวจ (อ่านแบบข้ามคำ เพื่อจับประเด็นอย่างคร่าว ๆ)

2.มองหาคำหรือข้อความที่นำหน้าหรือตามหลังช่องว่างเพื่อใช้ประกอบการชี้แนะคำตอบ
3.พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง Clause เพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาให้มากขึ้น
4.พิจารณา Part of speech ของคำที่หายไป (Missing-Word) โดยแยกโครงสร้างประโยค
5.พิจารณา Part of speech ของตัวเลือกเพื่อจำกัดตัวเลือกให้เหลือน้อยลง
6.พิจารณาความหมายของตัวเลือก
7.กรณีที่ตัวเลือกเป็น Conjunction (คำเชื่อม) ให้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง Clause ทั้ง 2 Clause เพราะคำเชื่อมบางคำกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง Clause

2.Vocabularyคำศัพท์

Here’s How : ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. Read the text through trying to understanding the general meaning.

อ่านข้อความให้ตลอด พยายามทำความเข้าใจความหมายทั่วไป

2. Look at each missing word gap and try to imagine the correct should be.

มองหาช่องว่างที่คำศัพท์หายไป และพยายามคิดถึงคำศัพท์ที่ถูกต้องที่ควรจะเป็น

3. Decide which part of speech (adjective, noun, gerund, etc.) needs to be used to

fill each gap.

ตัดสินใจว่าเป็นส่วนไหนของประโยค (คุณศัพท์, คำนาม, คำนามที่มาจากกิริยา + ing,

ฯลฯ) ที่จะนำมาใช้ในการเติมคำ ในช่องว่าง

4. Read the text again, trying to fill gap as you come to it by imagining what the correct

answer should be.

อ่านข้อความซ้ำ พยายามเติมคำในช่องว่าง ที่ได้มาจากการคาดว่า คำตอบที่ถูกต้องคืออะไร

5. Read the text another time, this time choose the correct answer from the four (sometimes

three) answers given.

อ่านข้อความอีกครั้ง ครั้งนี้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด จากคำตอบ 4 ข้อ (บางครั้ง 3 ข้อ) ที่มีให้เลือก

6. If you are unsure of any given answer, try reading the sentence with each of the four

possibilities.

ถ้าไม่แน่ใจในคำตอบแต่ละข้อที่ให้มา ลองอ่านประโยค โดยเติมคำตอบแต่ละคำตอบที่มีให้

เลือกทั้ง 4 ข้อ

7. Try to eliminate two of the obvious false answers (usually two relatively false answers are given) When stuck between two answers, go with the one that sounds right.

พยายามกำจัดคำตอบ 2 ข้อ ที่เห็นชัดว่าผิดออกไป (โดยทั่วไป จะมีคำตอบที่ผิด 2 ข้อ)

เมื่อติดขัดกับคำตอบ 2 ข้อที่เหลือ เลือกคำตอบที่ค่อนไปในทางที่ถูก

   3. Grammar ไวยากรณ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s