12 เทคนิคการทำ “Error Identification”

youtube                       google                         พสว                          สพม11

ที่มาข้อมูล : http://kpnkroopnit.blogspot.com/2011/12/12-error-identification.html

12 เทคนิคการทำ “Error Identification”

Untitled-1

            ความผิดพลาดเรื่องรูปคำกริยา (verb form) อาจเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.1  Tenses   คือการแสดงเวลาของการกระทำ ในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 12 Tense
1.2  Subjects – verb agreement  การใช้คำกริยา ประธานและกริยาต้องสอดคล้องกัน เช่น                   Jane lives in China.
1.3  Finite ornon-finite verb      กริยาแท้และกริยาช่วยของประโยค
1.4  ใช้voice ผิด ได้แก่
Active Voice หมายถึง รูปกริยาซึ่งประธานเป็นผู้กระทำหรือแสดงกริยานั้น โดยตรง
Passive Voice หมายถึง รูปกริยาซึ่งประธานเป็นผู้ถูกกระทำกริยานั้นโดยผู้อื่น
1.5  ใช้คำกริยาผิดรูป เช่นใช้รูป v.2 แทน v.3 หรือในทางกลับกัน

 Examples :

1. Evidenceofthismay besawin theterrifyingfigures of family decomposition.

คำตอบที่ถูกคือ saw ต้องแก้เป็น seen เพราะ v.be+v.3 หรือ v.ing

2. One Sunday morning, a ministerwas toldcongregationthattheir church wasbadlyin need ofrepairs.

คำตอบที่ถูกคือ was told ต้องแก้เป็น active verb คือ told

Untitled-2

รูปคำ (word form) เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเป็นประจำอีกเรื่องหนึ่งความผิดพลาดทางไวยกรณ์        ที่นำมาทดสอบ               จะเป็นเรื่อง การใช้ part of speech ผิดที่หรือผิดชนิด กล่าวคือใช้ adjective แทนที่ adverb, ใช้ noun แทนที่ verb เป็นต้น  ซึ่งคำที่ถูกและคำที่ผิดนั้นจะมาจากรากศัพท์            คำเดียวกัน

ตัวอย่าง คำที่มาจากรากเดียวกันแต่ต่างกันที่ word form คือ beauty (n.),beautiful (adj.), beautifully (adv.).  หรือ long (adj.),lengthen (v.), length(n.) หรือ compare (v.), comparable (adj.), comparison (n.) ฯลฯ

Example :

1. Ina recorddive in his bathysphere, William Beebe was thefirst personto explorethe ocean at adeepof 3,028 feet.

คำตอบคือ a deep ต้องแก้ word form จาก a deep (adj.) เป็น a depth (n.) เพราะคำที่ตามหลัง preposition (ในที่นี้คือ at ) ต้องเป็นคำนาม

2. Psychologists generallyagreementthat acertainstimulus mustbe presenteach time                            a habitual action iscarried out.

คำตอบคือ agreement เพราะใน clause แรกนี้ยังขาดกริยา ดังนั้นจึงต้องแก้เป็น agree

*ตัวช่วยที่จะทำให้รู้ว่า choice แต่ละข้อเป็นคำชนิดใด ให้ดูที่

1. ตำแหน่งหรือหน้าที่ของคำๆนั้นในประโยค
2. ส่วนลงท้ายของคำ (suffix)

Untitled-3

การเลือกใช้คำ (word choice) เป็นหัวข้อที่นิยมออกข้อสอบมากเรื่องหนึ่ง                                   ประเด็นของความผิดพลาดเรื่องนี้ มักจะเป็นการใช้คำๆ หนึ่งแทนที่จะใช้อีกคำหนึ่งซึ่งถูกไวยากรณ์

Example :

1. One of London’smostbeautifulparksisHyde Parknearlythe Thames river.

คำตอบที่ถูกต้องคือ nearly ต้องแก้เป็น near

2. Modernpeople,aliketheir ancestors, are curiousaboutthenatureof the universe.

คำตอบที่ถูกต้องคือ alike ต้องแก้เป็น like

3. In muchof Alaska, thegrowingseason issuchshortthatcropscannot be raised.

คำตอบคือ such ต้องแก้เป็น so (so + adj. + that clause)

4. Evenduringeconomicbooms,there isa smallnumberof unemployment.

คำตอบ ต้องเปลี่ยน number เป็น amount เพราะใช้กับคำนามนับไม่ได้คือ unemployment

Untitled-4

ประเด็นของความผิดพลาดทางไวยกรณ์ในเรื่อง Parallellism คือ ใช้คำผิดชนิดหรือโครงสร้าง      จากสมาชิกอื่นๆในกลุ่มของมัน

Example:

1. Lumber from redwoodsis in great demandbecauseof itsstraight grain,attractivecolor, anddurable.

คำตอบที่ต้องการคือ durable ต้องแก้เป็น durability เนื่องจากคำในกลุ่มนี้เป็นคำนามทั้งหมด

2. Thebestwork is not alwaysdonebythose who workthefaster.

คำตอบที่ถูกต้องคือ faster ต้องแก้เป็น fastest สังเกตคำที่มาข้างหน้าคือ the best

3. Direct mail advertising servesto acquaintcustomers with product,alertthemto new opportunities, andpavingthe way forothersalesactivities.

คำตอบคือ paving เพราะใช้คำผิดโครงสร้างจากสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งเป็น infinite ทั้งหมด (to acquaint และ alert) สังเกตดูคำ alert
เป็น simple form ดังนั้นถ้าจะแก้ให้ถูกต้อง ต้องแก้ paving เป็น pave ซึ่งอยู่ในรูป simple form เช่นเดียวกัน

Untitled-5

ตัวเลือกที่ถูกต้อง ซึ่งแสดงความผิดพลาดในเรื่องของ conjunction อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

1. ใช้ correlative ผิดคู่ เช่น not only ……. But, both …….and,neither……nor, either …….or เป็นต้น
2. ใช้ conjunction ผิดตัว เช่น ใช้ who ในที่ที่ควรใช้ which, ใช้ and เชื่อมข้อความที่มีความหมายขัดแย้งกัน ใช้ but กับข้อความ ที่คล้อยตามกัน เป็นต้น
3. ใช้ preposition เช่น ใช้ during ในที่ที่ควรใช้ when, ใช้ because of แทน because เป็นต้น

Examples:

1. Inall this, both the United States,onone side,orSoviet Russia, on the otheraredeeply involved.

คำตอบที่ถูกต้องคือ or ต้องแก้เป็น and เพราะตัวข้างหน้า คือ both

2. Making sequences of symbols thatarenot significant butrigolouslylogicalisfar more difficultwithit sounds.

คำตอบที่ถูกต้องคือ with ต้องแก้ preposition with เป็น conjunctionthan ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่า

Untitled-6

อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

1. ใช้นามรูปเอกพจน์หลังคำต่อไปนี้คือ a couple (of), (a) few, anumber of, both, many, several, each of, one of, all (กับ นามนับได้), some (กับนามนับไม่ได้), these, those, etc. (นั่นแสดงว่าหลังคำที่กล่าวมาต้องใช้รูปพหูพจน์ จึงจะถูก)
2. ใช้นามพหูพจน์หลังคำต่อไปนี้ คือ a, an, amount of, ZaXlitt;e, a single,each, every, much, one, this, that, etc. (นั่น แสดงว่าหลังคำที่กล่าวมาต้องใช้รูปเอกพจน์จึงจะถูกต้อง)
3. นามนับไม่ได้ นามที่มีแต่รูปเอกพจน์ หรือนามที่มีรูปพหูพจน์พิเศษ นำมาเติม s เพื่อแสดงพหูพจน์ เช่น informations, furniture, golds, deers, teeths, childs,etc. (ต้องแก้โดยการ ตัด s ทิ้งทุกคำ และเปลี่ยน childsเป็น children)
4. ใช้รูปพหูพจน์ของนามประสม (compound noun) แบบผิดๆ เช่น detectives stories,toys stores, car races, three two- months courses, etc. (แนวคิดที่ถูกคือ คำนามตัวแรกทำหน้าที่ adjective จึงไม่มีรูปพหูพจน์อีกต่อไป เพราะไม่ใช่คำนาม ดังนั้นใน กรณีนี้เราต้องใช้รูปเอกพจน์กับนามตัวแรกทั้งหมด                    ดังนี้ detectivestories, toy stores, car races, three two-month
courses)
5. ใช้คำบอกจำนวนที่ควรเป็นพหูพจน์ในรูปเอกพจน์ เช่น hundred of, thousand of,million of (แนวคิดที่ถูกต้องในเรื่องนี้คือ คำบอก จำนวนที่ตามด้วย of จะเป็นคำนามพหูพจน์เสมอ ดังนั้นต้องแก้คำบอกจำนวนที่กล่าวมาเป็น hundreds of,thousands of, millions of ส่วนคำบอกจำนวนที่  ไม่ได้ตามด้วย of จะเป็น adjective จึงไม่มีรูปพหูพจน์เด็ดขาด เช่น three thousand men สังเกตให้ดีจะ เห็นว่า thousand ไม่ตามด้วย of จึงไม่มีการเติม s)

Examples :

1. At onetimemanypersonbelievedthat some forkedtwigs had supernaturalpowers.

คำตอบที่ถูกต้องคือ person หลังคำ many ตามด้วยนามพหูพจน์ จึงต้องแก้เป็น persons

2. Hundredof antibioticshave beendeveloped, butonlyabout 30 arein common use today.

คำตอบที่ถูกคือ Hundred ต้องแก้เป็น Hundreds

3. Doctorare discovering that there is astrongpsychologicalcomponent tochronicpain.

คำตอบที่ถูกคือ Doctor ต้องแก้เป็น Doctors สังเกตกริยาเป็นพหูพจน์คือ are

Untitled-7

ประเด็นเรื่อง ความผิดพลาดในการใช้ pronoun อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

1. ความไม่สอดคล้องกันของคำนามและสรรพนาม

(จากทฤษฎี pronoun จะต้องมีคุณสมบัติเหมือน noun ที่อ้างถึงทุกประการ ถ้า noun เป็นเพศหญิง pronoun หรือ possessive adjective ที่แทนก็ต้องแสดงเพศหญิง ถ้าnoun เป็นเพศชาย pronoun หรือ possessive adjective ที่แทนก้ต้องเป็นเพศชาย เป็นต้น)

The girl has lost his keys in the pub. (แก้ his เป็น her)
Those menplanned to start his project on Monday. (แก้ his เป็น their)

2. ใช้รูป pronoun ผิดหน้าที่ กล่าวคือ ใช้รูปประธานแทนรูปกรรม เช่น ใช้ she แทน her, whom แทน who หรือใช้ possessive
pronoun theirs แทนที่จะใช้ possessive adjective their หรือในทางกลับกัน
3. ใช้ pronoun โดยไม่จำเป็น กล่าวคือมีประธานอยู่แล้วยังใช้ pronoun เป็นประธานซ้ำซ้อนอีก

Examples :

1. Charlie,whomwentout with Mr. Lee’s daughter lastnight, wasthe onlyheirofthe millionaire.

ตอบ whomต้องเปลี่ยน whom เป็น who เพราะสิ่งที่จามมาคือกริยา went ดังนั้นจึงต้องใช้ relative pronoun รูปประธาน

2. Almostall thereservedwaterwhichwasusedduring the summer.

ตอบ which ต้องตัด relative pronoun which ทิ้งไป เพราะประโยคนี้มีประธานอยู่แล้ว คือ                             the reserved water

3. The teacher wasjustlyannoyedbyhimwalking in lateanddisturbing the class.

คำตอบที่ถูกคือ him ต้องแก้เป็น his (adj.) เพื่อขยายคำนาม walking

Untitled-8

ตัวเลือกที่ถูกต้อง ซึ่งแสดงความผิดพลาดในเรื่องของ comparison อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. ใช้รูปเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) แทนขั้นที่สุด (superlative)
2. ใช้รูปเปรียบเทียบที่ผิดกฎ

Examples :

1. Whensalmon in Washington State’s Puget Sound regionswimupriverto spawn, the Skagit River hosts thebiggerofall the runs.

คำตอบที่ถูกต้องคือ bigger ต้องแก้เป็น biggest เพราะมี the นำหน้าและ of all the runs แสดงการเปรียบเทียบที่เกกินจำนวนสอง
นั่นคือการเปรียบเทียบขั้นที่สุด

2. Hydrocarbon,toowell asmanyother organiccompounds,frequentlyform polymers.

คำตอบที่ถูกต้องคือ too ต้องแก้เป็น as ตามกฎระเบียบเปรียบเทียบที่เท่ากันใช้รูป as + adjective หรือ adverb + as

3. Natural micaofasuperiorquality ischeapesttoobtain than synthetic mica.

คำตอบที่ถูกต้องคือ cheapest จะเห็นคำว่า than อยู่ในประโยคนี้ ดังนั้นต้องมีการเปรียบเทียบขั้นกว่าแน่นอน ฉะนั้น cheapest จึงใช้ไวยกรณ์ผิดพลาด ควรแก้เป็น cheaper

Untitled-9

สำหรับข้อสอบ Error Identification ที่เช็คไวยกรณ์เรื่อง article นั้น ตัวเลือกที่มีความผิดพลาดทางไวยกรณ์ อาจมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้

1. ใช้ article a หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ เช่น a hour, a heir, aaunt, etc. (ต้องแก้เป็น anทั้งหมด)
2. ใช้ article an นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ เช่น an university, an unanimous decision, anhuman, etc. (ต้องแก้เป็น a ทั้งหมด)
3. ใช้ article ผิดชนิด กล่าวคือใช้ indefinite article (a,an) แทน definite article (the) หรือในทางกลับกัน
4. ใช้ article ในปริบทที่ไม่ควรใช้ หรือในที่ที่ควรใช้แต่ไม่ใช้ เช่น
Humans need the water. (ตัด the ทิ้ง เพราะกล่าวถึงนามนับไม่ได้ที่ไม่ชี้เฉพาะ ไม่ต้องมี article นำหน้า)
She likesto play violin. (ต้องใส่ the หน้าชื่อเครื่องดนตรี จึงต้องแก้เป็น the violin)

Eamples :

1. Longevityreferstothe spanoflife ofaorganism.

คำตอบที่ถูกต้องคือ a ถ้าจะให้ถูกไวยกรณ์ต้องแก้เป็น an เพื่อนำหน้าคำนามเสียงสระคือ organism

2. At endof the Civil War, the United Statewas readytoresume witharoaring surge the westward expansion which had beeninterruptedforfour years.

คำตอบที่ถูกต้องคือ At end ต้องแก้เป็น At the end เพราะเป็นการชี้เฉพาะ

Untitled-10

ประเด็นของ ความผิดพลาดเรื่องกริยาไม่แท้ (Verbal or non-finite verb) อาจเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ใช้ infinite แทนที่จะใช้ gerund หรือในทางกลับกัน
2. ใช้ present participle (v.-ing) แทนที่จะใช้ past participle (v.3) หรือในทางกลับกัน
3. ใช้รูป verbal แบบผิดๆ เช่น to introducing, towalking
4. ใช้ infinite หรือ gerund หลังคำกริยา (can, may, must,will. Etc.)เช่น can to go

Examples :

1. People complain that thecostsof campaigningaresohighthat only the rich can affordrunningfor office.

หลัง v. affordต้องตามด้วย infinite ดังนั้นคำตอบคือ running ซึ่งต้องแก้เป็น to run

2. The Bachelor Club,establishingin 1950,wasthe firstsportscenterforFrench bachelors in Florida.

คำตอบคือ establishing ต้องแก้เป็น established (v.3)

*NOTE :
1. Verbal ที่ตามหลัง preposition ต้องเป็น gerund (v-ing) เช่น without smiling
2. กรณี กริยาต้องการกรรม (transitive verb) มีรูป participle ให้เลือก 2 รูป จะใช้รูป present participle (v-ing) หรือ past
participle (v.3) ให้ดูคำที่ตามมา
• ถ้าตามด้วย by หรือ prepositionalphrase จะใช้ v.3 เช่น the bridge built by …….. established in 1950, etc.
• ถ้าตามด้วย noun จะใช้ v-ingเช่น building the house

Untitled-11

ประเด็นของความผิดพลาดที่ใช้ทดสอบเรื่อง preposition อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

1. ใส่ preposition เข้าไปในตำแหน่งที่ไม่ควรจะมี หรือ ตัด preposition ทิ้งในตำแหน่งที่ควรจะมี
2. ใช้ preposition ผิดตัว

Examples :

1. Einstein providesus, according to experts inphysics,withinsightsaboutthe universe.

คำตอบที่ถูกคือ about ต้องแก้เป็น into (insight + into)

2. Candlesweremankind’schief sourceofilluminationsinceat least 2,000 years.

คำตอบที่ถูกคือ since ข้อนี้ใช้ preposition ผิดตัว เราเห็นคำว่า 2,000 years แสดงระยะเวลา (period of time) ฉะนั้นต้องใช้ for

3. Someof themost ofspectacular waterfalls in the easterUnited Stateare foundin the Pocono MountainsofPennsylvania.

ข้อนี้ใช้ preposition ในที่ที่ไม่ควรใช้ คือ most ofต้องตัด of ทิ้งไป เพราะในที่นี้ต้องการแสดง                          การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด the most spectacular

Untitled-12

ลักษณะความผิดพลาดทางไวยกรณ์เรื่อง word order คือ มีคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป เรียงลำดับแบบสลับที่ผิดๆที่พบบ่อยๆใน ข้อสอบมีดังนี้

Examples:

1. Itestimated isthat only about thirty percent ofourplanet’ssurfaceconsistsof land.

คำตอบคือ estimated is ซึ่งมีการเรียงลำดับคำผิด ต้องแก้เป็น isestimated

2. About two thousandyears ago, Arabians in Persia began to craftclay pots,an innovationthat accompanied the appearance ofagriculturein thearea centralof the continent.

คำตอบคือ area central ซึ่งมีการเรียงลำดับคำผิด ต้องแก้เป็น centralarea (adjective ต้องอยู่หน้า noun)

3. Plutoniumisarare extremelyandpreciouselement.

คำตอบคือ rare extremely ซึ่งมีการเรียงลำดับผิด ต้องแก้เป็น extremelyrare (adverb ต้องอยู่หน้า adjective

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s