คำอธิบายรายวิชา

youtube                       google                         พสว                          สพม11

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 

รหัสวิชา อ 30218                ประเภทวิชา เพิ่มเติม           จำนวน  1 หน่วยกิต  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                      จำนวน  40 ชั่วโมง / ภาคเรียน

 

                          ศึกษาแบบทดสอบภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ และฝึกการทำแบบทดสอบที่ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเตรียมสอบและข้อสอบเก่า นำปัญหาที่พบมาอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม โดยใช้การสืบค้น ค้นคว้า     รวบรวมข้อมูล และการอภิปรายปัญหา

                         เพื่่่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำแบบทดสอบ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่น     ในการทำงาน เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษ   เพื่อการศึกษาต่อ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเอง

2. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้  โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา   สื่อเทคโนโลยี         ที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

   รวมทั้งหมด 2 ผลการเรียนรู้

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s